Privacy Statement

WIJ.ZORGEN B.V. (hierna genoemd WIJ.ZORGEN), is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. WIJ.ZORGEN houdt zich aan de wetgeving rond de bescherming van persoonsgegevens. Alle privacygevoelige informatie die je aan ons verstrekt, valt onder deze privacyverklaring. De bedoeling van deze verklaring is je te informeren over de manier waarop wij persoonsgegevens die je via deze website verstrekt zullen gebruiken.

Contactgegevens

WIJ.ZORGEN B.V.
Victorialaan 15
5213 JG 's-Hertogenbosch

Jelle van der Zijden is de Functionaris Gegevensbescherming van WIJ.ZORGEN. Hij is te bereiken via privacy@wij.zorgen.nu

Persoonsgegevens die wij verwerken

WIJ.ZORGEN verwerkt uw persoonsgegevens, doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Dit kan analoog, telefonisch, per e-mail, per chatfunctie of door gegevens in te vullen via de website.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Geboorteplaats
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • IP-adres
 • Locatiegegevens
 • Gegevens over uw activiteiten op onze website
 • Internetbrowser en apparaat type

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

WIJ.ZORGEN verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u:

 • Burgerservicenummer (BSN)

Met welk doel verwerken wij persoonsgegevens

WIJ.ZORGEN verwerkt uw persoonsgegevens op basis van uw toestemming. Dit doen wij om contact met u op te nemen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te voeren, om u te informeren over onze dienstverlening, overige activiteiten en/of vakinhoudelijke informatie (bijvoorbeeld via e-mail, nieuwsbrieven, bedrijfsmagazines en vakliteratuur) en om u namens WIJ.ZORGEN aanbiedingen te kunnen doen. Als laatste verwerkt WIJ.ZORGEN ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn.

Geautomatiseerde besluitvorming

WIJ.ZORGEN neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van WIJ.ZORGEN) tussen zit. WIJ.ZORGEN gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen: Microsoft Office 365, RecruitNow en Helloflex.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

WIJ.ZORGEN bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard, indien er geen overeenkomst met u tot stand komt of een bepaalde overeenkomst wordt beëindigd.

Delen van persoonsgegevens met derden

WIJ.ZORGEN verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. WIJ.ZORGEN blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Persoonlijk contact met WIJ.ZORGEN

Veel contacten tussen u en WIJ.ZORGEN verlopen telefonisch, via formulieren, e-mail of social media. Persoonsgegevens die u daarbij doorgeeft, leggen we vast als dat nodig is voor onze dienstverlening.

Steeds vaker verloopt contact via e-mail, social media (Whatsapp, Facebook, Instagram) of via wij.zorgen.nu met WIJ.ZORGEN. Meta (moederbedrijf Whatsapp, Facebook en Instagram) hanteert zijn eigen privacy beleid, onder andere voor Whatsapp. Het initiatief om contact te hebben kan bij u vandaan komen maar ook van WIJ.ZORGEN. Als u contact met ons legt of akkoord gaat met onze privacy policy stemt u daarmee ook in met de privacyregels van Meta.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

WIJ.ZORGEN gebruikt zonder uw expliciete toestemming alleen technische, en analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De  cookies zonder expliciete toestemming die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. Over de cookies waar wij expliciete toestemming voor vragen kunt u meer lezen in de cookie melding pop-up.

Links naar andere websites

Onze websites bevatten links naar relevante websites. Besef dat als je klikt op zo’n link je onze website hebt verlaten en wij geen zeggenschap noch controle hebben over die websites. We kunnen de informatie die je deelt op die sites en/of de geheimhouding ervan dan ook niet garanderen. Deze websites vallen vanzelfsprekend ook niet onder ons privacybeleid. Check alvorens informatie te verstrekken op die websites goed hun privacybeleid.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door WIJ.ZORGEN en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens waarover wij beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens, of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar privacy@wij.zorgen.nu.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

WIJ.ZORGEN wilt u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

WIJ.ZORGEN neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via privacy@wij.zorgen.nu.

Wijziging van de privacyverklaring

Voort behoudt zich het recht voor om de inhoud van deze privacy statement te wijzigen. Deze privacy statement is afgestemd op het gebruik van en de mogelijkheden op de website van Voort. Eventuele aanpassingen en/of veranderingen van deze website, kunnen leiden tot wijzigingen in deze privacy statement. Het is daarom raadzaam om regelmatig deze privacy statement te raadplegen.

Deze pagina is voor het laatste aangepast op 6-9-2023.

Copyright ©2020 WIJ.ZORGEN - Website door Dexo Media
Privacy Statement - Algemene Voorwaarden