Artikel 1 Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

1.1 WIJ.ZORGEN B.V. (vanaf hier: WIJ.ZORGEN): ingeschreven bij de KvK te Eindhoven, KvKnr 80867472;

1.2 Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon aan wie door WIJ.ZORGEN een offerte is gericht, aan wie door WIJ.ZORGEN personeel beschikbaar wordt gesteld en/of met wie WIJ.ZORGEN een overeenkomst sluit;

1.3 Kandidaat: iedere persoon die al dan niet in de uitoefening van een beroep of bedrijf zich inschrijft en/of solliciteert bij WIJ.ZORGEN en/of contracteert met WIJ.ZORGEN met als doel gedetacheerd en/of bemiddeld te worden;

1.4 Medewerker: iedere natuurlijke persoon die in dienst is van WIJ.ZORGEN of een opdrachtnemer van WIJ.ZORGEN op basis van een arbeidsovereenkomst ex artikel 7:690 Burgerlijk Wetboek en ter beschikking wordt gesteld aan de Opdrachtgever.

1.5 Detachering: het inlenen van een Kandidaat van WIJ.ZORGEN door de Opdrachtgever voor bepaalde tijd of voor de duur van een project tegen van tevoren overeengekomen voorwaarden.

1.6 Uitzenden: het inlenen van een Kandidaat van WIJ.ZORGEN door de Opdrachtgever voor bepaalde tijd of voor de duur van een project tegen van tevoren overeengekomen voorwaarden.

1.7 Opdrachtgeverstarief: het door Opdrachtgever aan WIJ.ZORGEN verschuldigde tarief, exclusief toeslagen, kostenvergoedingen en btw.

1.8 Terbeschikkingstelling: de tewerkstelling van een Professional door WIJ.ZORGEN in het kader van een Overeenkomst, om onder leiding en toezicht van de Opdrachtgever arbeid te verrichten.

1.9 Inlenersbeloning: de bij de Opdrachtgever geldende beloning voor werknemers in dienst van de Opdrachtgever in een gelijke of gelijkwaardige functie zoals uitgeoefend door een Werknemer, bestaande uit de navolgende zeven loonelementen:

 1. uitsluitend het geldende periodeloon in de schaal;
 2. van toepassing zijnde arbeidsduurverkorting per week/maand/jaar/periode;
 3. toeslagen voor overwerk, verschoven uren, onregelmatigheid (waaronder feestdagentoeslag) en ploegentoeslag;
 4. initiële loonsverhoging, als bij de Opdrachtgever is bepaald;
 5. kostenvergoeding (waaronder reiskosten en andere kosten noodzakelijk vanwege de uitoefening van de functie);
 6. periodieken, als bij de Opdrachtgever is bepaald;
 7. vergoeding van reisuren en/of reistijd (gerelateerd aan het werk);
 8. eenmalige uitkeringen (gelijk aan vaste medewerkers in dezelfde functiegroep);
 9. thuiswerkvergoedingen (ongeacht of deze belastingvrij kan worden uitgekeerd);
 10. vaste eindejaarsuitkering (zoals een 13e maand, eindejaarsuitkering en kerstgratificatie, gelijk aan vaste medewerkers in dezelfde functiegroep).

Artikel 2 Toepasbaarheid

2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle door WIJ.ZORGEN gedane aanbiedingen en gesloten overeenkomsten.

2.2 De toepasselijkheid van eigen algemene voorwaarden van Opdrachtgever(s) wordt uitgesloten.

2.3 Van deze algemene voorwaarden afwijkende en/of aanvullende bepalingen gelden slechts indien deze vooraf schriftelijk met WIJ.ZORGEN zijn overeengekomen.

2.4 De schriftelijk overeengekomen afwijkingen en/of aanvullingen als bedoeld in lid 3 van dit artikel worden geacht slechts voor de overeenkomst waarop zij betrekking hebben, te zijn overeengekomen. Voor iedere nieuwe of opvolgende overeenkomst dient afwijking van deze algemene voorwaarden opnieuw schriftelijk te worden overeengekomen.

Artikel 3 Totstandkoming overeenkomst

3.1 Iedere opdracht tot Detachering of Uitzenden zal middels een schriftelijke overeenkomst (met daarin vermelding van de toepasselijkheid van deze voorwaarden) aan Opdrachtgever worden bevestigd.

3.2 Tenzij Opdrachtgever voor aanvang van de opdracht of binnen acht dagen na het versturen van de overeenkomst schriftelijk bezwaar heeft ingediend, wordt de overeenkomst geacht de afspraken juist en volledig weer te geven.

Artikel 4 Informatieverplichting Opdrachtgever

4.1 De Opdrachtgever erkent dat een behoorlijke uitvoering van de Overeenkomst door WIJ.ZORGEN in de regel afhankelijk is van juiste en tijdige aanlevering van documenten en gegevens van de Opdrachtgever, in het bijzonder ten aanzien van de vaststelling van de Inlenersbeloning. Opdrachtgever verstrekt daarom tijdig alle benodigdheden aan WIJ.ZORGEN en verricht tijdig alle handelingen die WIJ.ZORGEN nodig heeft voor het uitvoeren van de Overeenkomst, waaronder – maar uitdrukkelijk niet beperkt tot – alle informatie die van invloed kan zijn op de Diensten.

4.2 De Opdrachtgever staat in voor de juistheid, volledigheid, betrouwbaarheid, deugdelijkheid en rechtmatigheid van de door of namens hem aan WIJ.ZORGEN verrichtte handelingen en verstrekte gegevens.

Artikel 5 Opdrachtgeverstarief

5.1 De Opdrachtgever is aan WIJ.ZORGEN het opdrachtgeverstarief verschuldigd indien een door WIJ.ZORGEN aan Opdrachtgever of daaraan gelieerde onderneming voorgestelde Kandidaat in dienst treedt of anderszins, direct of indirect, al dan niet via derden of voor eigen rekening werkzaam is bij Opdrachtgever of gelieerde ondernemingen.

5.2 De uurtarieven voor terbeschikkingstelling van personeel door WIJ.ZORGEN zijn excl. omzetbelasting, doch incl. werkgeverslasten, tenzij anders overeengekomen. Opdrachtgever verstrekt WIJ.ZORGEN volledige informatie omtrent de bij de Opdrachtgever geldende beloning. Indien WIJ.ZORGEN een boete ontvangt wegens foutieve opgave van deze inlenersbeloning door Opdrachtgever, zijn de kosten van de boete volledig voor rekening van Opdrachtgever (inclusief eventuele gevolgschade voor WIJ.ZORGEN).

5.3 Tariefopgaven worden slechts gedaan op basis van de op het tijdstip van het doen van die opgave geldende tarieven, lonen, premies, belastingen, werkgeverslasten, reserveringen en bureaumarge.

5.4 WIJ.ZORGEN is gerechtigd het tarief – indien van toepassing met terugwerkende kracht – tijdens de looptijd van de overeenkomst aan te passen, indien de kosten van de uitzendarbeid stijgen:

 • als gevolg van wijziging van de cao of van de daarbij geregelde lonen of wijziging van de bij de opdrachtgever geldende cao en/of arbeidsvoorwaardenregeling of de daarbij geregelde lonen;
 • als gevolg van wijzigingen in of ten gevolge van wet en- regelgeving, waaronder begrepen wijzigingen in of ten gevolge van de sociale en fiscale wet- en regelgeving, de cao of enig verbindend voorschrift;
 • als gevolg van een (periodieke) loonsverhoging en/of een (eenmalige) verplichte uitkering, voortvloeiende uit de cao , de bij de opdrachtgever geldende collectieve arbeidsovereenkomst en/of arbeidsvoorwaardenregeling en/of wet en regelgeving;
 • op basis van de CBS index cao lonen per uur.

5.5 Behalve in het in artikel 3.15 bedoelde geval is WIJ.ZORGEN gerechtigd om bij een vanuit de inlenersbeloning verplichte salarisverhoging, het tarief met hetzelfde percentage als de cao verhoging te laten stijgen.

5.6 Het is Opdrachtgever niet toegestaan gegevens van door WIJ.ZORGEN voorgestelde kandidaten zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van WIJ.ZORGEN aan derden bekend te maken. Bij overtreding van dit artikel kan WIJ.ZORGEN direct een boete van € 12.000,- opeisen naast de vordering van volledige schadevergoeding van Opdrachtgever.

Artikel 6 Functie en beloning

6.1 De beloning van de Professional wordt vastgesteld conform de Cao en/of de Inlenersbeloning, alsmede de van toepassing zijnde wet- en regelgeving, zulks aan de hand van de door de Opdrachtgever verstrekte functieomschrijving.

6.2 Als op enig moment blijkt dat die functieomschrijving en de bijbehorende inschaling niet overeenstemt met de werkelijk door de Professional uitgeoefende functie, zal de Opdrachtgever aan WIJ.ZORGEN onverwijld de juiste functieomschrijving met bijbehorende inschaling aanreiken. De beloning van de Professional zal opnieuw worden vastgesteld aan de hand van de nieuwe functieomschrijving. De functieomschrijving en/of inschaling, kan tijdens de Overeenkomst worden aangepast, als de Professional op die aanpassing in redelijkheid aanspraak maakt met een beroep op wet- en regelgeving, de Cao en/of de Inlenersbeloning. Als de aanpassing leidt tot een hogere beloning, corrigeert WIJ.ZORGEN de beloning van de Professional én het Opdrachtgeverstarief dienovereenkomstig. De Opdrachtgever is dit gecorrigeerde Opdrachtgeverstarief vanaf het moment van de uitoefening van de daadwerkelijke functie aan WIJ.ZORGEN verschuldigd.

6.3 De Opdrachtgever stelt WIJ.ZORGEN tijdig en ieder geval direct bij het bekend worden, op de hoogte van wijzigingen in de Inlenersbeloning en van vastgestelde initiële loonsverhogingen. Alle elementen van de Inlenersbeloning worden aan de Opdrachtgever doorberekend.

Artikel 7 Facturatie en tijdsverantwoording

7.1 Voor de voortgang van het project of de opdracht worden wekelijks door medewerkers uren digitaal geregistreerd, welke vervolgens worden geaccordeerd door Opdrachtgever in het hiervoor bestemde digitale urenregistratiesysteem. De Opdrachtgever is gehouden erop toe te zien dat het aantal gewerkte uren, overuren en verlofuren juist en duidelijk zijn ingevuld. Opdrachtgever aanvaardt de verantwoordelijkheid voor de rapportages.

7.2 Facturatie geschiedt op basis van nacalculatie van het aantal gewerkte uren. De periodieke facturen van WIJ.ZORGEN zijn samengesteld op basis van de door Opdrachtgever geaccordeerde uren. Onkosten die worden gemaakt door medewerkers van WIJ.ZORGEN en die niet in de overeenkomst staan gespecificeerd komen voor rekening van de Opdrachtgever.

7.3 Tenzij anders overeengekomen, is de Opdrachtgever – onverminderd de overige verplichtingen van de Opdrachtgever jegens WIJ.ZORGEN – in het geval van een uitzend overeenkomst ten minste gehouden per oproep het Opdrachtgeverstarief berekend over drie gewerkte uren aan WIJ.ZORGEN te voldoen, indien:

 • de Opdrachtgever een Dienst annuleert binnen 24 uur voor de aanvang daarvan; of
 • de Werknemer zich meldt op de afgesproken tijd en plaats voor het verrichten van de uitzendarbeid, maar door de Opdrachtgever niet in staat wordt gesteld de uitzendarbeid aan te vangen, dan wel minder dan drie uur arbeid verricht; of
 • ingevolge de Overeenkomst de omvang van de arbeid minder dan vijftien uren per week beloopt en de werktijden niet zijn vastgelegd, dan wel indien de omvang van de arbeid niet of niet eenduidig is vastgelegd.

Artikel 8 Aansprakelijkheid en verplichtingen

8.1 Werkzaamheden die in het kader van de uitvoering van een opdracht of project op locatie van Opdrachtgever of op locatie van zijn Opdrachtgever worden uitgevoerd, vinden plaats onder verantwoordelijkheid, leiding en toezicht van Opdrachtgever, tenzij schriftelijk anders overeengekomen. Ten aanzien van het door WIJ.ZORGEN ingezette personeel geldt dat de Opdrachtgever verantwoordelijk is voor nakoming van de wettelijke verplichtingen ten aanzien van veiligheid en arbeidsomstandigheden, voor zover de werkzaamheden op locatie van Opdrachtgever (of diens opdrachtgever) plaatsvinden.

8.2 De aansprakelijkheid van WIJ.ZORGEN is in ieder geval beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval door de verzekeraar van WIJ.ZORGEN wordt uitgekeerd, danwel tot het bedrag waarvoor een ondernemer, met een soortgelijk bedrijf als dat van WIJ.ZORGEN zich pleegt te verzekeren. De door WIJ.ZORGEN te vergoeden schade zal nimmer het gefactureerde bedrag voor de opdracht overschrijden.

8.3 Voor schade, waarvoor de door WIJ.ZORGEN afgesloten wettelijke aansprakelijkheidsverzekering geen dekking biedt, kan WIJ.ZORGEN nimmer aansprakelijk gehouden worden.

8.4 Opdrachtgever vrijwaart WIJ.ZORGEN voor aanspraken van derden met betrekking tot opdracht, uit welke hoofde dan ook.

8.5 Het is beide partijen toegestaan de overeenkomst onmiddellijk tussentijds op te zeggen indien één der partijen in staat van faillissement of surséance van betaling verkeert. In dit geval vindt afrekening plaats op basis van de stand van de opdracht en de gemaakte kosten.

8.6 In geval van ziekte korter dan acht weken van het door WIJ.ZORGEN ingezette personeel is zij niet gehouden voor vervanging van personeel zorg te dragen. In geval van ziekte langer dan acht weken treden Opdrachtgever en WIJ.ZORGEN met elkaar in overleg over de vervanging van het ingezette personeel. WIJ.ZORGEN heeft hierbij een inspanningsverplichting.

8.7 WIJ.ZORGEN staat in voor de betaling van het loon van het ingezette personeel en voor de betaling van de verschuldigde loonbelasting en premies werknemers-/volksverzekeringen en vrijwaart Opdrachtgever voor aanspraken van de bevoegde uitvoeringsorganen van de sociale zekerheidswetten die in verband daarmee geldend zouden kunnen worden gemaakt.

8.8 Het is Opdrachtgever verboden een aan hem ter beschikking gestelde werknemer zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van WIJ.ZORGEN buiten Nederland tewerk te stellen of anderszins te verplichten of te verzoeken in verband met de werkzaamheden naar een plaats buiten Nederland te gaan. De Opdrachtgever dient de werknemer onmiddellijk naar Nederland te doen terugkeren zodra WIJ.ZORGEN haar toestemming aan de Opdrachtgever intrekt.

8.9 De Opdrachtgever zal zich ten aanzien van de Werknemer bij de uitoefening van het toezicht of de leiding, alsmede met betrekking tot de uitvoering van het werk, gedragen op dezelfde zorgvuldige wijze als waartoe hij ten opzichte van zijn eigen medewerkers gehouden is.

Artikel 9 Overname (aspirant) medewerkers

9.1 Het is de opdrachtgever, behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van WIJ.ZORGEN, niet toegestaan om bij WIJ.ZORGEN werkzame of door WIJ.ZORGEN ter beschikking gestelde personeelsleden in dienst te nemen of anderszins buiten WIJ.ZORGEN om werkzaamheden voor zich te laten verrichten.

9.2 Het in het 19e lid bepaalde geldt tot 12 maanden na de laatste dag, dat het betreffende personeelslid door WIJ.ZORGEN aan opdrachtgever ter beschikking is gesteld of anderszins werkzaamheden voor de opdrachtgever heeft verricht

9.3 Bij overtreding van het in het 19e en 20e lid van dit artikel bepaalde verbeurt de opdrachtgever aan WIJ.ZORGEN een dadelijk en ineens zonder ingebrekestelling of sommatie opeisbare eenmalige boete van €5.000,- per overtreding, alsmede €500,- voor iedere dag dat de overtreding voortduurt, onverminderd het recht van WIJ.ZORGEN om volledige schadevergoeding te vorderen.

9.4 Indien de opdrachtgever het door WIJ.ZORGEN ter beschikking gestelde personeelslid buiten WIJ.ZORGEN om in dienst wenst te nemen of anderszins werkzaamheden voor zich wil laten verrichten, dient de opdrachtgever een daartoe strekkend schriftelijk verzoek aan WIJ.ZORGEN te doen. In goed onderling overleg kan dan een door de opdrachtgever aan WIJ.ZORGEN te voldoen bedrag vastgesteld worden, waarna WIJ.ZORGEN voor de overname van dat personeelslid schriftelijk toestemming aan zowel de opdrachtgever als het personeelslid van WIJ.ZORGEN zal geven.

9.5 Indien een (potentiële) Opdrachtgever in eerste instantie door tussenkomst van WIJ.ZORGEN in contact is gekomen met een (aspirant-)werknemer, bijvoorbeeld doordat deze door WIJ.ZORGEN aan hem is voorgesteld, en die (potentiële) Opdrachtgever binnen zes maanden nadat het contact tot stand is gekomen een arbeidsverhouding met die (aspirant-)werknemer aangaat zonder dat de terbeschikkingstelling tot stand komt, is die (potentiële) Opdrachtgever een vergoeding verschuldigd van 25% van het opdrachtgeverstarief, dat voor de betrokken werknemer van toepassing zou zijn geweest indien de terbeschikkingstelling tot stand zou zijn gekomen, over 1700 uren.

9.6 Voor de toepassing van dit artikel wordt onder het aangaan van een arbeidsverhouding met een werknemer verstaan:

 • Het aangaan van een arbeidsovereenkomst, een overeenkomst tot aanneming van werk en/of een overeenkomst van opdracht door de Opdrachtgever met de werknemer voor hetzelfde of ander werk;
 • Het aanstellen van de werknemer als ambtenaar voor hetzelfde of ander werk;
 • Het ter beschikking laten stellen van de betreffende werknemer aan de Opdrachtgever door een derde (bijvoorbeeld een andere detacheringsonderneming) voor hetzelfde of ander werk;
 • Het aangaan van een arbeidsverhouding door de werknemer met een derde voor hetzelfde of ander werk, waarbij de Opdrachtgever en die derde in een groep zijn verbonden dan wel de één een dochtermaatschappij is van de ander.

Artikel 10 Arbeidsomstandigheden

10.1 De Opdrachtgever verklaart zich bekend met het feit dat hij in de Arbeidsomstandighedenwet wordt aangemerkt als werkgever.

10.2 De Opdrachtgever is jegens de Werknemer en WIJ.ZORGEN verantwoordelijk voor de nakoming van de uit artikel 7:658 Burgerlijk Wetboek, de Arbeidsomstandighedenwet en de daarmee samenhangende regelgeving voortvloeiende verplichtingen op het gebied van de veiligheid op de werkplek en goede arbeidsomstandigheden in het algemeen.

10.3 De Opdrachtgever is gehouden om aan de Werknemer en aan WIJ.ZORGEN tijdig, in ieder geval één werkdag voor aanvang van de werkzaamheden, Schriftelijk informatie te verstrekken over de verlangde beroepskwalificaties en de specifieke kenmerken van de in te nemen arbeidsplaats. De Opdrachtgever geeft de Werknemer actieve voorlichting met betrekking tot de binnen zijn onderneming gehanteerde Risico-inventarisatie en Evaluatie (RI&E).

10.4 Indien de Werknemer een bedrijfsongeval of een beroepsziekte overkomt, zal de Opdrachtgever, indien wettelijk vereist, de bevoegde instanties hiervan onverwijld op de hoogte stellen en ervoor zorgdragen dat daarvan onverwijld een Schriftelijke rapportage wordt opgemaakt. In de rapportage wordt de toedracht van het ongeval zodanig vastgelegd, dat daaruit met redelijke mate van zekerheid kan worden opgemaakt of en in hoeverre het ongeval het gevolg is van het feit dat onvoldoende maatregelen waren genomen ter voorkoming van het ongeval dan wel beroepsziekte. De Opdrachtgever informeert WIJ.ZORGEN zo spoedig mogelijk over het bedrijfsongeval of de beroepsziekte en overlegt een kopie van de opgestelde rapportage.

10.5 De Opdrachtgever zal aan de Werknemer vergoeden – en WIJ.ZORGEN vrijwaren tegen – alle schade (inclusief kosten met inbegrip van de daadwerkelijke kosten van rechtsbijstand) die de Werknemer in het kader van de uitoefening van zijn werkzaamheden lijdt, indien en voor zover de Opdrachtgever en/of WIJ.ZORGEN daarvoor aansprakelijk is op grond van artikel 7:658 en/of artikel 7:611 en/of artikel 6:162 Burgerlijk Wetboek. De Opdrachtgever is eveneens gehouden aan WIJ.ZORGEN de doorbetaling van het loon van de Werknemer te vergoeden.

10.6 Indien het bedrijfsongeval tot de dood van de Werknemer leidt, is de Opdrachtgever gehouden schade (inclusief kosten met inbegrip van de daadwerkelijke kosten van rechtsbijstand) te vergoeden conform artikel 6:108 Burgerlijk Wetboek aan de in dat artikel genoemde personen en WIJ.ZORGEN vrijwaren tegen alle schade (inclusief kosten met inbegrip van de daadwerkelijke kosten van rechtsbijstand) waarvoor zij aansprakelijk wordt gehouden.

10.7 De Opdrachtgever zal zich afdoende verzekeren tegen aansprakelijkheid op grond van het bepaalde in dit artikel. Op eerste verzoek van WIJ.ZORGEN verstrekt de Opdrachtgever een bewijs van verzekering aan WIJ.ZORGEN.

Artikel 11 Alle overeenkomsten

11.1 Betalingen geschieden binnen veertien dagen na factuurdatum.

11.2 Eventuele bezwaren moeten binnen acht dagen na factuurdatum schriftelijk gemotiveerd bij WIJ.ZORGEN zijn ingediend. Na deze termijn wordt Opdrachtgever geacht zijn betalingsverplichting te hebben geaccepteerd.

11.3 Opdrachtgever is verplicht WIJ.ZORGEN in de gelegenheid te stellen en alle medewerking te verlenen om de overeengekomen opdracht uit te voeren of tot stand te brengen. Bij gebreke van deze medewerking zal WIJ.ZORGEN uit de verplichtingen van deze overeenkomst ontslagen zijn.

11.4 In geval van overschrijding van de betalingstermijn is Opdrachtgever een vertragingsrente van 1,5% per maand aan WIJ.ZORGEN verschuldigd, gerekend vanaf de overschrijding van de betalingstermijn tot aan de dag van algehele voldoening. Opdrachtgever is gehouden, naast eventuele kosten van een gerechtelijke procedure, wegens (buiten-)gerechtelijke incassokosten 15% van het openstaande factuurbedrag te betalen aan WIJ.ZORGEN.

11.5 Indien Opdrachtgever niet, niet tijdig of slechts gedeeltelijk aan zijn betalingsverplichting of aan enige andere bepaling van de overeenkomst heeft voldaan, alsmede indien Opdrachtgever op diens goederen beslag gelegd krijgt, surséance van betaling aanvraagt of indien diens faillissement wordt aangevraagd, is het totale aan WIJ.ZORGEN verschuldigde bedrag – ongeacht eerdere afspraken met betrekking tot de betalingstermijn- terstond opeisbaar. Opdrachtgever is in deze gevallen zonder ingebrekestelling in verzuim.

11.6 WIJ.ZORGEN is steeds gerechtigd, alvorens personeel ter beschikking te stellen of met een eenmaal aangevangen ter beschikkingstelling door te gaan, voldoende zekerheid voor het nakomen van de betalingsverplichtingen van Opdrachtgever te verlangen.

11.7 Indien de verlangde zekerheid niet of op ongenoegzame wijze wordt verstrekt heeft WIJ.ZORGEN het recht de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, onverminderd het aan WIJ.ZORGEN alsdan toekomende recht op betaling van hetgeen bij beëindiging van de overeenkomst verschuldigd is wegens reeds ter beschikking gesteld personeel en/of gemaakte kosten.

11.8 Op alle geschillen die voortvloeien uit de tussen WIJ.ZORGEN en Opdrachtgever(s) gesloten overeenkomsten en de daarbij behorende onderhavige algemene voorwaarden, of die daarop geheel of gedeeltelijk betrekking hebben, is het Nederlands Recht van toepassing. Ze worden beslecht door een ter zake bevoegde rechter.